součást skupinyCS Solutions
menu

Kurzy a školení

Zvládání loupežných přepadení / praktický trénink zaměstnanců

Tyto specializované tréninky se zaměřují na ochranu života a zdraví. Jsou určeny zaměstnancům bank, čerpacích stanic, sázkových kanceláří, směnáren, hotelů a dalších podobných provozů, kde mohou být vystaveni riziku násilné trestné činnosti.

Účastníci tréninku se seznámí nejen s pravidly prevence a předcházení rizikům, ale také s jednotlivými typy loupežných přepadení, jejich průběhem a s typologií pachatelů. Učíme je, jak se správně chovat během a také bezprostředně po přepadení. Dozvědí se více o práci orgánů činných v trestním řízení. Souhrn těchto znalostí i nácvik chování v  modelových situacích je připraví na riziko takového útoku a umožní jim obtížnou situaci zvládnout.


Útok šíleného střelce

S ohledem na množící se případy útoků, jejichž cílem je  zranit nebo zabít velký počet lidí na veřejně přístupných místech, provádíme tréninky zaměstnanců úřadů, nemocnic, škol a ostatních veřejně přístupných budov. V rámci tréninku „Útok šíleného střelce“ se účastníci seznámí s pravidly pro  zvládnutí této situace včetně toho, jak zabezpečit jednotlivá pracoviště,  nebo co  použít jako  improvizovaný sebeobranný nástroj.


Odhalení padělků měny

Na základě pověření České národní banky pořádáme pro společnosti pracující s hotovostí odborné kurzy o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování. Tyto kurzy jsou určeny zaměstnancům, kteří ve firmách posuzují při příjmu, zpracování nebo vrácení tuzemských nebo cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost podle § 33 odst. 3, písm. c) zákona č. 136/2011 o oběhu bankovek a mincí.

 

Řešení výhrůžek na telefonních centrech

Firmám, které využívají jako jeden z distribučních kanálů telefonní centrum, poskytujeme školení zaměřené na chování a způsoby vedení rozhovoru operátorem v případě přijetí výhrůžky útoku proti provozovateli centra, proti konkrétní osobě operátora, třetí straně nebo v případě oznámení úmyslu sebepoškození volajícího. Spolupracujeme také  při vytváření systému přidělování a následné administrace tzv. ”operátorských jmen”, jehož cílem je ochrana operátorů před osobní identifikací a před možným útokem ze strany nespokojeného volajícího.

Kurzy laické neodkladné přednemocniční péče

Díky tomuto kurzu se účastníci naučí identifikovat život ohrožující stavy a seznámí se se zásadami a postupy první pomoci, které odpovídají typu úrazu. Dozvědí se, jak kontrolovat a zastavovat masivní končetinové krvácení, jak manuálně zprůchodnit  dýchací cesty a jak správně provádět diagnostiku dechu. Vyzkoušejí si postupy provádění nepřímé srdeční masáže, aplikaci základních obvazových a imobilizační technik a použití protišokových opatření. Program školení je připraven tak, aby získané znalosti účastníkům pomohly efektivně postupovat např. při pracovním úrazu nebo při účasti na dopravní nehodě. Všichni  absolventi  kurzu dostanou tzv. Emergency Cards - pomůcku pro snadnou a rychlou orientaci při provádění laické neodkladné přednemocniční péče s popisem jednotlivých kroků.

 

Rizika sociálních sítí

Soukromým firmám I úřadům nabízíme kurs zaměřený na  principy fungování různých sociálních sítí, rizikové chování jejich uživatelů a také na rizika vyplývající z používání sociálních sítí v mobilních telefonech a tabletech. Upozorní na fenomén tzv. “social engineeringu” a jeho formy, dále na reálné útoky proti firmám, jejichž základem je zneužití zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí. Kurs představí vybrané konkrétní kauzy a popíše obranu proti zneužití osobních a firemních dat.

 

Nefyzické násilí mezi zaměstnanci

V rámci tréninku se účastníci seznámí s takovými formami násilí, jako jsou mobbing, bossing, staffing, harassement, stalking a ostrakismus, s příčinami těchto jevů, jejich projevy, následky, které takové chování může v kolektivu způsobit, s formami obrany proti nim a důsledky, které takové chování nese pro pachatele tohoto jedná

 

Školení pracovníků fyzické ostrahy pro službu v bankách a společnostech nabízejících peněžní služby

Školení se zaměřuje na různé typy  mimořádných událostí a odpovídající postupy při jejich řešení. Toto školení nabízíme bezpečnostním agenturám, které se účastní výběrových řízení na služby fyzické ostrahy v bankách a společnostech, které nabízejí peněžní služby. Podmínka Absolvování tohoto školení je vhodné zadavetelem přenést jako požadavek na dodavatele služby fyzické ostrahy (např.v rámci výběrového řízení) s cílem zvýšit kvalitu výkonu služby tak, aby kvalita zrcadlila cenu investovanou do nákupu služby.

 

Výcvik a tréninky bezpečnostních složek

Pro složky armády, Policie ČR, vězeňské služby a útvary Městské policie pořádáme taktické výcviky a kursy zaměřené na získání nebo upevnění profesních dovedností používaných při výkonu jejich činností.